Overzicht per rubriek - kosten

Vraag en antwoord

Kosten

Kosten van uw behandeling bij GGz Breburg in 2018

U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. De flyer 'Kosten van uw behandeling bij GGz Breburg in 2018' legt uit hoe de betaling van uw behandeling werkt.

Klik hier om de flyer te openen (PDF).

 Afbeelding van de flyer


Meer informatie hierover is verder op deze pagina te vinden. Ook kunt u contact opnemen met onze aanmelddienst via telefoonnummer 088 - 01 616 00 (Tilburg) of 088 - 01 602 80 (Breda). Of u kunt uw vragen stellen aan uw behandelaar.
 

Privacyverklaring Jeugd

Als een kind of jeugdige bij ons Centrum Jeugd in behandeling is, of is geweest, dan is het zo dat GGz Breburg wettelijk verplicht is om bij de declaratie (de rekening) aan de gemeente de zogeheten hoofddiagnosegroep te vermelden. Als een ouder, de gezagdrager(s) of het kind hier bezwaar tegen heeft, kan een privacyverklaring formulier worden ingevuld om dit aan te geven.

Lees verder als u meer informatie wilt.

Wie betaalt de behandeling van jeugd/jongere?
Onder de 18 jaar:
Indien je bij Centrum Jeugd in behandeling bent en je bent onder de 18 jaar, dan worden de kosten betaald door de gemeente vanuit de Jeugdwet. 

18 jaar en ouder (t/m 23 jaar): 

Als je bij Centrum Jeugd in behandeling bent en je bent ouder dan 18 jaar, valt je behandeling niet meer onder de Jeugdwet. Dit betekent dat jouw behandeling bij Centrum Jeugd niet door de gemeente, maar door jouw zorgverzekeraar wordt betaald. Bekijk je zorgverzekeringspolis voor de voorwaarden en vergoedingen.

 

Ik word bijna 18:
Als je al bij ons in behandeling bent, en bijna 18 wordt, hebben wij vóór je 18e verjaardag bepaalde informatie van je nodig, zoals een kopie van je verzekeringspasje en een nieuwe verwijsbrief van je huisarts. Die nieuwe verwijsbrief zul je dus tijdig moeten krijgen van je huisarts. Hiermee voorkomen we dat je behandeling niet meer door kan gaan. Je ontvangt tijdig een brief van ons, waarin we je vragen deze informatie te organiseren en aan ons te geven.

Zorgverzekering

Als uw behandeling gericht is op genezing of op het voorkomen van verergering van de klachten, dan valt uw behandeling onder de Zorgverzekeringswet en dus binnen uw basisverzekering.

Hierbij geldt een landelijke regeling voor het eigen risico; de eerste € 385,- (2016), tenzij u dit vrijwillig verhoogd hebt, die men per jaar aan zorgkosten maakt, moet worden terugbetaald aan de zorgverzekeraar.

De totale behandeling (vaak bestaande uit verschillende verrichtingen) wordt in één keer gefactureerd door middel van een DBC: Diagnose Behandel Combinatie.

GGz Breburg heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Controleert u voor de zekerheid gerust bij uw zorgverzekeraar.

Verrekenen via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Aan het einde van een behandelperiode of behandeljaar wordt er voor u één factuur opgesteld die naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd. Dit wordt de Diagnose Behandel Combinatie genoemd. Diagnose en behandeling leiden samen tot één tarief die GGz Breburg in rekening brengt.
Na afloop van het behandeltraject ontvangt de zorgverzekeraar één rekening voor het totale traject. Hierbij spelen niet alleen de momenten waarop u als cliënt aanwezig was een rol. Ook de zogenaamde indirecte tijd, die uw behandelaars in uw behandeling hebben geïnvesteerd, wordt hierin meegenomen.

Voorbeelden van indirect cliëntgebonden tijd zijn:
• het schrijven van een behandelplan
• het schrijven van een brief naar de huisarts
• intern overleg met medebehandelaars

Kosten behandeling met opname

Bent u opgenomen voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?
Dan valt uw opname de eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet.

Pas na deze 3 jaar betaalt u een eigen bijdrage voor zorg met verblijf. U betaalt dan meteen de hoge eigen bijdrage. Behalve als u aan een van de voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet.

De lage eigen bijdrage geldt alleen voor mensen die (nog) de kosten voor een huishouden buiten de instelling moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat uw verblijf tijdelijk is, omdat u voor uw kinderen moet zorgen, of een thuiswonende partner heeft.

Let op: Bent u op 31 december 2014 al een jaar of langer opgenomen voor behandeling in de GGZ? Dan gelden voor u de oude regels van vóór 2015. U betaalt dan na 1 jaar de eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

Meer informatie kunt u vinden op www.hetCAK.nl.

Eigen bijdrage

Soort zorg
De eigen bijdrage is afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt en wie de indicatie heeft afgegeven:
• Eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): indicatie ontvangen van de (kern) gemeente.
• Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ): indicatie ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Eigen bijdrage WLZ
Volwassenen die WLZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen bijdrage WMO
Volwassenen die extramurale zorg (zonder opname) ontvangen vanuit de WMO, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssituatie en wat de individuele gemeente berekent als eigen bijdrage. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Volwassenen die een ZZP C (Zorg Zwaarte Pakket) krijgen vanuit de WMO, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van inkomen, leeftijd en gezinssituatie en wat de kern / centrum gemeente berekent als eigen bijdrage. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Medicijnen
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn, dit hangt af van het type medicijn dat u gebruikt.

Eigen risico

Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico (€ 385,- met evt. vrijwillig verhoogd eigen risico) met u, tenzij u dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

Kosten als u een afspraak moet afzeggen

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Wanneer u dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeeft aan (het secretariaat van) uw behandelaar, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Echter, als u zich niet of erg kort (binnen 24 uur) voor uw afspraak afmeldt, dan zal GGz Breburg een bedrag van €40,- bij u in rekening brengen. Deze kosten zijn gebaseerd op de tijd die voor u was gereserveerd. U kunt deze niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Als u meerdere keren te laat een afspraak annuleert, kan uw behandelaar met u in gesprek gaan over beëindiging van de behandeling.

e-Health

GGz Breburg biedt e-health voor bepaalde psychische problemen. E-health is een manier van zorg, waarbij u naast het normale persoonlijke contact ook online zorg krijgt, bijvoorbeeld via uw mobiele telefoon of computer met internetverbinding. Met behulp van een persoonlijk account krijgt u de mogelijkheid om digitaal uw eigen dossier in te zien, oefeningen te doen, vragenlijsten in te vullen, testjes te doen, etc. Informeer bij uw behandelaar naar de mogelijkheden.

Tolkkosten

Het ministerie van VWS is gestopt met de vergoeding van tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg. Volgens het ministerie zijn cliënten zelf verantwoordelijk voor het machtig zijn van de Nederlandse taal en moeten zij zelf een tolk of vertaler inhuren of iemand meenemen om ervoor te zorgen dat de cliënt en de zorgverlener elkaar begrijpen. GGz Breburg vraagt van de cliënt die zich aanmeldt een maximale inspanning om hier zelf zorg voor te dragen.
Dat kan door zelf een tolk in te huren of een bekende of familielid te vragen om voor de vertaling zorg te dragen. Als deze mogelijkheid er echt niet is, dan kunt u hierover nader met ons overleggen.

Asielzoekers
Uitzondering op bovenstaande regel zijn asielzoekers. Voor iedere asielzoeker, herkenbaar verzekerd bij de RZA via zijn zorgpas, kan een tolk geboekt worden. Vergoeding daarvan geschiedt via Tolk en Vertaalcentrum Nederland.
 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.