GGz Breburg heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. GGz Breburg bezit ook een HKZ-certificaat.

Het kwaliteitsstatuut stelt u onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond uw behandeling. Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut. In het statuut wordt onder andere bepaald wie binnen de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Lees ook de folder 'De Regiebehandelaar'.

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben het standaardmodel van het kwaliteitsstatuut ggz in 2016 opgesteld. Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.

HKZ

Kwaliteitsbewaking is een vast onderdeel van ons werk. Onze HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) helpt ons daarbij. Dit is een breed erkende certificering op punten zoals verbetering van de zorg, cliënttevredenheid, veiligheid en het efficiënt inzetten van middelen. De HKZ werkt met deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Jaarlijks controleert een onafhankelijke commissie of we nog steeds aan de eisen voldoen. HKZ is een keurmerk voor zorginstellingen, vergelijkbaar met het bekende ISO 9001. 

HKZ gecertificeerd