De financiering voor de kosten van de forensische levensloopcoördinator is voorlopig rond! Er is een vast dagtarief van 20 euro per cliënt afgesproken. Ongeacht waar de cliënt op dat moment verblijft. Deze oplossing is tijdelijk en blijft van kracht tot er een structurele oplossing is. Goed nieuws dus! Gelukkig had GGz Breburg eerder al een tijdelijke oplossing gevonden middels een subsidie via de gemeente, dus we hebben slechts een korte tijd geen nieuwe cliënten kunnen includeren. 

Dank aan alle partijen dat het gelukt is om tot een werkbare oplossing te komen met een minimum aan administratieve lasten. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V)  hebben zich hier samen met Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse ggz en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) enorm voor ingespannen.

Wat was het probleem?

De financiering van de Levensloopaanpak schoot tekort. Specifiek de bekostiging van de forensische levensloopcoördinator. De levensloopcoördinator verbindt zich langdurig aan de cliënt, coördineert het hele zorgtraject en fungeert als vraagbaak voor de cliënt en zijn/haar naasten. Door het uitblijven van financiering voor de levensloopcoördinator kwam de levensloopaanpak in gevaar.

Wat is er afgesproken?

De kern van de Levensloopaanpak is dat de levensloopcoördinator langdurig, in alle fases van iemands leven, betrokken blijft. Ongeacht waar de levensloopcliënt nog meer in zorg is en vanuit welke financieringswet de zorg op dat moment wordt bekostigd. Voor de inzet van de levensloopcoördinator is nu een tarief van 20 euro per dag afgesproken. Hier hoeft geen tijd voor geschreven te worden. Dat geeft de levensloopcoördinator de mogelijkheid om te doen wat op dat moment nodig is voor een cliënt met een minimum aan administratieve lasten.

Wat doet de levensloopcoördinator precies?

De levensloopaanbieder koppelt aan elke Levensloopcliënt een forensisch levensloopcoördinator. De forensisch levensloopcoördinator is onderdeel van het forensisch team dat multidisciplinair zicht houdt op het forensisch risico van een levensloopcliënt. Hij/zij houdt contact met de levensloopcliënt en alle netwerkpartners in het zorg- en veiligheidshuis, organiseert het op- en afschalen in de zorgketen, en houdt (samen met een partner van de gemeente) continu zicht op de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot de basisbestaanszekerheden.

Wat zijn de vervolgstappen?

De ministeries van VWS en J&V werken op dit moment aan een structurele oplossing voor de financiering van de Levensloopaanpak. Tot die tijd blijven de huidige afspraken van kracht.

Levensloopaanpak binnen GGz Breburg: Het TransForensisch Team 

Binnen GGz Breburg heeft ons TransForensisch Team te maken met de levensloopaanpak. Sinds 2018 zijn we met dit team gestart. Sommige cliënten kampen met zoveel problemen dat ze een leven lang zorg en begeleiding nodig hebben. Ze hebben bijvoorbeeld psychiatrische problemen, zijn verslaafd en komen bij herhaling in aanraking met justitie. In Midden-Brabant wordt deze doelgroep sinds 2018 begeleid door een TransForensisch Team (TFT). 

Het TransForensisch Team bestaat uit specialistische medewerkers van verschillende organisaties, die zijn gedetacheerd bij GGz Breburg. Er is ook altijd een regisseur van het Team Complexe Casuïstiek van het zorg- en veiligheidshuis bij betrokken. Het TFT is succesvol in het stabiliseren van cliënten: er zijn minder escalaties en ze veroorzaken minder overlast.