De coronapandemie kan grote effecten hebben op de mentale gezondheid van onze bevolking, onder andere door eenzaamheid, angst en somberheid. Gevreesd wordt dat hierdoor ook meer mensen aan suïcide zullen denken. Wij maken ons hier zorgen over en willen hier samen iets aan doen. Want elke suïcide is er één te veel.

Deze zorgen zijn enerzijds gebaseerd op informatie met betrekking tot eerdere pandemieën en (economische) crisissen, die tot een toename in suïcides hebben geleid en anderzijds op de vrees die onlangs is geuit door een aantal wetenschappers op de website van 113 zelfmoordpreventie. In Nederland hebben we al diverse preventieve maatregelen en (wetenschappelijke) kennis die kunnen bijdragen aan de preventie van suïcide. Het is van belang dat we hier nu volop gebruik van gaan maken.  

Noord-Brabant: SUPREMOCOL

In Noord-Brabant werken we met de SUPREMOCOL suïcidepreventie ketenaanpak. Dit staat voor Suïcide Preventie door Monitoring en Collaborative Care. SUPREMOCOL is gericht op het verbeteren van de samenwerking en communicatie in de keten, het signaleren van mensen met een verhoogd suïciderisico en het bieden van een jaar lang follow-up aan deze mensen door telefonisch contact te houden. Juist in deze tijd is het een meerwaarde om deze suïcidepreventie-werkwijze toe te passen omdat we met aanmeldingen in dit systeem deze kwetsbare doelgroep extra opvolging te bieden.

Partners SUPREMOCOL

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en geleid door GGz Breburg en Tilburg University, in samenwerking met de andere Brabantse specialistische GGz-instellingen en ketenpartners.

 Meer informatie: