Organisaties ervaren schril contrast met aanbieders uit onderzoek Follow the Money

Dit weekend schreven onderzoeksjournalisten van Follow the Money en het Brabants Dagblad uitgebreid over de enorme winsten die sommige private aanbieders van jeugdhulp en dagopvang maken in de regio Hart van Brabant. Wij hebben net als Sterk Huis, Amarant en De Viersprong, meegewerkt aan het onderzoek van Follow the Money en informatie gedeeld, omdat we toejuichen dat er gedegen journalistiek onderzoek gedaan wordt naar iets wat ons grote zorgen baart: het tarief voor complexe jeugdhulp is te laag, terwijl voor lichtere zorgvormen sprake is van te ruime tarieven. Daardoor zijn er inderdaad aanbieders van lichte jeugdzorg die forse winst maken, terwijl de gemeenten grote tekorten hebben. Aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort waardoor de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang komt.

Geen hoog rendement 

GGz Breburg maakt absoluut niet het rendement dat een aantal ambulante organisaties in onze regio wél maakt. In de huidige periode van begroten moeten we juist alle zeilen bijzetten om onze begroting sluitend te krijgen en om de benodigde inzet van hoogopgeleid personeel, dat tevens schaars is, te kunnen bekostigen. We maken ons zorgen over de eventuele gevolgen van het artikel van Follow the Money en de Kamervragen die naar aanleiding hiervan zijn gesteld met betrekking tot de verdeling van publieke middelen.  

Schril contrast 

De private organisaties, die hoge rendementen maken, zeggen vaak dat ze dat kunnen omdat ze  “het zo efficiënt organiseren en dat dat het verschil is met grote organisaties”. Ze noemen niet dat  zij vooral kinderen en gezinnen met lichtere problematiek bedienen en dat gezinnen en kinderen met complexe vragen bij andere organisaties terecht komen. Bij organisaties als GGz Breburg, Sterk Huis, Amarant en de Viersprong die het financieel lastiger hebben, maar geen kind in de kou laten staan.  

Niet in een hokje 

Een kind, noch een gezin past vaak niet in één categorie hulp, in één bepaald ‘hokje’; GGz, LVB of jeugd- en opvoedproblemen. Sterk Huis, Amarant, GGz Breburg en de Viersprong hebben alle vier  nogal eens met cliënten te maken waarvoor ook expertise van de andere organisatie nodig is. Wij durven het aan een opdracht af te spreken, waarin we maximaal en efficiënt samenwerken waardoor kosten zo laag mogelijk gehouden worden, en waarbij we samen de uitgangspunten kunnen ontwikkelen.  

Wat willen wij? 

De jeugdhulp die specialistische organisaties als wij in onze regio bieden, staat onder druk. Het is noodzakelijk dat onze organisaties uit de stress van de slechte financiële cijfers komen. We zouden graag zien dat onderscheid wordt gemaakt in tarieven en budget tussen jeugdhulp bij lichtere problematiek enerzijds en specialistische jeugdhulp anderzijds. De perverse prikkel dat je met eenvoudiger werk veel geld kunt verdienen, moet eruit. Toets op resultaten en de inzet. Stop met de verspilling van inzet in administratieve processen en maak in samenwerking tussen gemeenten en deze cruciale organisaties een stevig basis met een heldere visie voor duurzame kansen voor kinderen en gezinnen. En zie dat complexe problematiek om andere hulp en om meer inzet op preventie vraagt: in toenemende mate spelen armoede en onveiligheid een belangrijke rol.  

Van follow the money, naar follow the child