Begrippenlijst

Begrippenlijst

Ambulante zorg

Zorg die een cliënt thuis, of bij een hulpverlenende instelling (zoals GGz Breburg), krijgt waarbij hij/zij niet is opgenomen in de instelling.

Bemoeizorg

Zorg voor mensen die hulp nodig hebben maar dit niet zelf kunnen of willen regelen.

Cognitieve gedragstherapie

Een behandeling die er vanuit gaat dat onze gedachten invloed hebben op ons gedrag. Samen met de cliënt wordt gekeken hoe gedachten die tot niet-functioneel gedrag leiden kunnen worden veranderd.

Eerstelijnszorg

Direct toegankelijke zorg, zoals die van de huisarts, tandarts of apotheek.

Empoweren

Het versterken van mensen en groepen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving.

(F)ACT

Is een afkorting van (Functional) Assertive Community Treatment.

  • De F van ‘functioneel’ betekent dat het FACT-team de zorg geeft waaraan op dat moment behoefte is.
  • De A staat voor ‘assertief’. Dat wil zeggen dat het FACT-team ook probeert zorg te geven aan mensen die hulp nodig hebben maar dit niet zelf kunnen of willen regelen.
  • De C staat voor ‘community’. Dit betekent ‘gemeenschap’ en houdt in dat er wijkgericht wordt gewerkt en dat hulpverleners mensen ook thuis opzoeken.
  • De T staat voor ‘treatment’. Dit is de behandeling die wordt gegeven vanuit de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Housing first

Is de gezamenlijke activiteit van verschillende instellingen die is gericht op het allereerst zorgen voor huisvesting van dak- en thuislozen met daarbij hulpverlening.

HKZ- Gecertificeerd

Dit wil zeggen dat de zorg van GGz Breburg voldoet aan het keurmerk van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Een organisatie voldoet aan dit keurmerk als het de zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Intake

Is een gesprek (en eventueel aanvullend onderzoek) wat gebruikt wordt om te meten waaraan de (mogelijke) cliënt behoefte heeft en wat de instelling hem of haar kan bieden.

Intaker

Is de zorg-/hulpverlener die het (eerste) een-op-een contact met cliënt heeft in het kader van de intake.

Intramurale zorg

(letterlijk: zorg binnen de muren) is gezondheidszorg in een instelling waarbij iemand voor meer dan 24 uur achtereen is opgenomen, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis of GGZ-instelling.

KIT

KIT staat voor Kinderen in Therapie

Kwartiermaken

Staat voor de poging de samenleving te stimuleren waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor mensen met een psychiatrische achtergrond om naar eigen wens en mogelijkheden deel te nemen aan onze samenleving.

Novadic Kentron

Is een instelling voor verslavingszorg die op verschillende plaatsen in Brabant actief is. Novadic Kentron werkt nauw samen met GGz Breburg onder de naam Dubbele Diagnose. Deze samenwerking richt zich op mensen met een verslaving en psychische problemen. Klik hier voor de website van Dubbele Diagnose.

Psychose

Een psychische aandoening waarbij iemand het normale contact met de –door zijn omgeving ervaren-werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is. Kenmerkend zijn wanen, hallucinaties (het waarnemen van zaken die er niet zijn), verward denken of spreken.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving.  

Psychotherapie

Een vorm van behandeling die wordt toegepast bij psychische klachten. De therapie helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Zo kunnen uw klachten worden verholpen of worden verminderd, zodat u er minder last van ondervindt.

RIBW

De afkorting RIBW staat voor Regionale Instelling voor Beschermd Wonen. Deze instelling geeft mensen met een bepaalde problematiek de mogelijkheid om beschermd te wonen. Dit houdt onder andere in dat er per woonvorm groepsbegeleiders aanwezig zijn. Klik hier voor de website van het RIBW.

ROM

De afkorting ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Dit betekent dat op vaste momenten uw klachten, functioneren, zorgbehoefte en/of uw tevredenheid via vragenlijsten wordt gemeten.

Trajectbegeleiding

Adviseren en/of ondersteunen van cliënten in het kiezen, zoeken, verkrijgen en behouden van passende dagactiviteiten. Met name op het gebied van dagbesteding, vrijwilligerswerk, opleiding en/of arbeid.

Traverse

Een Stichting in Midden-Brabant die dak- en thuislozen (of mensen die dak- of thuisloos dreigen te worden) helpt een volwaardige plaats te vinden in de samenleving. Klik hier voor de website van Traverse.

Tweedelijnszorg

Zorg waarvoor men moet zijn doorverwezen, bijvoorbeeld door een huisarts. Hieronder vallen onder andere medisch specialisten en hulpverleners van de GGz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.