Folders

Folders

Recente publicaties

Werken als psychiater of AIOS opleiding volgen bij GGz Breburg

Werken als psychiater of AIOS opleidng volgen bij GGz Breburg: geen gekke keuze!

Download document (PDF - 0,65 MB)  | rubriek: Werk en Opleiding

Vernieuwing in de zorg

Zorgvernieuwing, verandering, verbetering, zelfregie, gepersonaliseerde zorg: het zijn woorden die je steeds meer hoort in de gezondheidszorg. Het moet sneller, beter, korter, goedkoper, met meer regie van de cliënt. Ook in de geestelijke gezondheidszorg. In dit katern schetsen we twee sprekende voorbeelden van vernieuwende
initiatieven.

Download document (PDF - 0,37 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie

Voortbordurend op het Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 2013-2017, presenteerde een aantal landelijke organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg in november 2015 de ‘agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. Hiermee wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in de komende jaren. Een richting die ook vanuit GGz Breburg van harte ondersteund wordt.

Download document (PDF - 0,26 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

ZIC kliniek Cure Centrum Senioren

Sinds 2007 kent het centrum Senioren een zogeheten zorginnovatiecentrum (ZIC). Op dit centrum, sinds enkele jaren gevestigd aan de Piet Heinstraat in Tilburg, krijgen studenten van Fontys en ROC de kans om samen met de cliënten het hele zorgproces vorm te geven, te plannen, in te richten en te verbeteren. Het blijkt een succesformule. Uitgangspunten daarbij zijn: innovatie, meer handen aan het bed, werving van personeel en leren van elkaar. ZIC-coördinator Roel Vugs vertelt er meer over.

Download document (PDF - 0,23 MB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Prisma Light analyse (hulpmiddel voor analyse van (bijna-)incidenten)

Jaarlijks worden bij GGz Breburg duizenden incidenten gemeld via TriasWeb. Doel van dit elektronisch meld-, leer- en verbetersysteem is het scheppen van een veiliger omgeving voor cliënten en medewerkers. Een concreet en gebruiksvriendelijk hulpmiddel daarvoor is de zogeheten 'Prisma Light Analyse'. Daarmee kunnen (bijna-)incidenten worden geanalyseerd. Veel teams binnen GGz Breburg, waaronder het Centrum Veerkracht en Stabiliteit (CVS) zijn inmiddels enthousiaste gebruikers van deze methodiek. Lees er meer over in bijgaand artikel.

Download document (PDF - 95 KB)  | rubriek: GGz Breburg Algemeen

Pilot familie-ervaringsdeskundigen

GGz Breburg gaat meer gebruikmaken van de expertise van familie-ervaringsdeskundigen, door hen in te zetten als individuele ondersteuners van naasten en mantelzorgers, als (co)trainers en bij teambesprekingen (als casussen van cliënten besproken worden). Vier familie-ervaringsdeskundigen zijn inmiddels gestart en vertellen over hun ervaringen.

Download document (PDF - 0,15 MB)  | rubriek: Familie en betrokkenen

MSS Tilburg

Jaarlijks verhuizen mensen uit de GGZ, de verslavingszorg of de maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning. Via een MSS (maatschappelijke steunsysteem) worden ze ondersteund om weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In dit artikel enkele ervaringen.

Download document (PDF - 0,47 MB)  | rubriek: Clienten

FACT jeugdteams

FACT-teams zijn gericht op herstel en zelfcontrole over het gedrag. Anderhalf jaar geleden zijn er twee FACT-jeugdteams gevormd: team Oost (met medewerkers van GGz Breburg, Kompaan en De Bocht) en een team West (met medewerkers van GGZ Breburg en Juzt). Deze vorm van samenwerking tussen jeugdzorg en jeugdpsychiatrie binnen één team is uniek voor Nederland. Lees er meer over in bijgaand artikel.

Download document (PDF - 0,22 MB)  | rubriek: Clienten

Advertentie boek ''op zoek naar rouwverlichting''

Advertentie ter aankondiging van het boek over rouwverlichting, geschreven door twee medewerkers van Centrum Senioren GGz Breburg.

Download document (PDF - 80 KB)  | rubriek: Clienten

Boek: ''Op zoek naar rouwverlichting''

Artikel over de auteurs en de tot standkoming van het boek. Wat zijn de stappen voor rouwverwerking? Je leest het allemaal in dit artikel terug.

Download document (PDF - 0,15 MB)  | rubriek: Clienten

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.