Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Aanmelden, hoe werkt dat?
Hoe het aanmelden bij GGz Breburg werkt leest u hier.

Aanmelden jeugd

Onder de 18 jaar:
Bij een zorg- of hulpvraag zul je eerst moeten aankloppen bij jouw gemeente, meestal is dit bij een sociaal wijkteam, in de wijk van je gemeente. Hoe dit aanmelden geregeld is, kan verschillen per gemeente. Een huisarts kan ook naar ons verwijzen.
Als de gemeente (wijkteam) of de huisarts concludeert dat er specialistische jeugd-ggz nodig is kan naar ons Centrum Jeugd worden verwezen.

18 jaar en ouder (t/m 23 jaar): 
Als je 18 jaar bent valt je behandeling niet (meer) onder de Jeugdwet. Aanmelden voor hulp gaat via je huisarts.

Kosten van uw behandeling bij GGz Breburg in 2018

U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. De flyer 'Kosten van uw behandeling bij GGz Breburg in 2018' legt uit hoe de betaling van uw behandeling werkt.

Klik hier om de flyer te openen (PDF).

 Afbeelding van de flyer


Meer informatie hierover is verder op deze pagina te vinden. Ook kunt u contact opnemen met onze aanmelddienst via telefoonnummer 088 - 01 616 00 (Tilburg) of 088 - 01 602 80 (Breda). Of u kunt uw vragen stellen aan uw behandelaar.
 

Waarom altijd een actueel medicatieoverzicht meenemen bij een afspraak met uw behandelaar?

Als u in behandeling komt, of bent, wordt er bij iedere afspraak met uw behandelaar om een actueel medicatieoverzicht gevraagd. Dit actueel medicatieoverzicht is gratis op te vragen bij uw eigen huisapotheek of stadsapotheek waar u uw medicijnen haalt.

De reden hiervoor is dat uit onderzoek is gebleken dat iedere patiënt het risico loopt om onjuiste, te veel, te weinig of ten onrechte, geen medicatie te krijgen. Dat is met name het geval bij overdracht-situaties zoals opname, overplaatsing of ontslag.

Daarom is er sinds 1 januari 2011 de richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’ van kracht.
De essentie van deze richtlijn is dat er op elk moment van voorschrijven een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is, omdat daarop het handelen van de behandelaar is gebaseerd.

Er is in Nederland op dit moment nog geen mogelijkheid tot automatische informatie-uitwisseling tussen apotheken, huisartsen en zorginstellingen, zodat uw behandelaar afhankelijk is van het actueel medicatieoverzicht dat u iedere keer meeneemt. Men weet namelijk niet of er in de tussenliggende periode nog andere medicatie is voorgeschreven door een andere behandelaar, zodat er dan geen passende behandeling met gebruik van medicijnen kan worden afgesproken.

Mocht u meer willen weten is dit na te lezen op de website: www.veiligezorgiederszorg.nl.

 

   

        

Wat verandert er in de zorg?

Sinds begin 2015 is er veel veranderd in de zorg. Het Rijk hevelde toen belangrijke taken over naar de gemeenten. Dit werden de drie ‘decentralisaties’ genoemd (of ‘transities’). Denk hierbij aan de nieuwe WMO, de veranderingen van de jeugdhulp én de invoering van de Participatiewet. Lees verder.

 

Wie betaalt de behandeling van jeugd/jongere?
Onder de 18 jaar:
Indien je bij Centrum Jeugd in behandeling bent en je bent onder de 18 jaar, dan worden de kosten betaald door de gemeente vanuit de Jeugdwet. 

18 jaar en ouder (t/m 23 jaar): 

Als je bij Centrum Jeugd in behandeling bent en je bent ouder dan 18 jaar, valt je behandeling niet meer onder de Jeugdwet. Dit betekent dat jouw behandeling bij Centrum Jeugd niet door de gemeente, maar door jouw zorgverzekeraar wordt betaald. Bekijk je zorgverzekeringspolis voor de voorwaarden en vergoedingen.

 

Ik word bijna 18:
Als je al bij ons in behandeling bent, en bijna 18 wordt, hebben wij vóór je 18e verjaardag bepaalde informatie van je nodig, zoals een kopie van je verzekeringspasje en een nieuwe verwijsbrief van je huisarts. Die nieuwe verwijsbrief zul je dus tijdig moeten krijgen van je huisarts. Hiermee voorkomen we dat je behandeling niet meer door kan gaan. Je ontvangt tijdig een brief van ons, waarin we je vragen deze informatie te organiseren en aan ons te geven.

Kosten behandeling met opname

Bent u opgenomen voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?
Dan valt uw opname de eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet.

Pas na deze 3 jaar betaalt u een eigen bijdrage voor zorg met verblijf. U betaalt dan meteen de hoge eigen bijdrage. Behalve als u aan een van de voorwaarden voor de lage eigen bijdrage voldoet.

De lage eigen bijdrage geldt alleen voor mensen die (nog) de kosten voor een huishouden buiten de instelling moeten betalen. Bijvoorbeeld omdat uw verblijf tijdelijk is, omdat u voor uw kinderen moet zorgen, of een thuiswonende partner heeft.

Let op: Bent u op 31 december 2014 al een jaar of langer opgenomen voor behandeling in de GGZ? Dan gelden voor u de oude regels van vóór 2015. U betaalt dan na 1 jaar de eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

Meer informatie kunt u vinden op www.hetCAK.nl.

Eigen risico

Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico (€ 385,- met evt. vrijwillig verhoogd eigen risico) met u, tenzij u dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

Ik zoek algemene informatie en ondersteuning nu ik te maken heb met de GGz, waar vind ik die?

Heb je te maken met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Midden of West Brabant? Dan kun je voor informatie, ondersteuning en dienstverlening terecht bij FAMEUS.

FAMEUS versterkt de positie van (ex) GGZ-cliënten via vernieuwende projecten en ontwikkelt voortdurend nieuwe initiatieven. Het bijzondere van FAMEUS is dat er voornamelijk ervaringsdeskundigen werken. Zij zijn zelf cliënt geweest van de GGZ en zetten hun ervaringen in om de positie van andere (ex-)cliënten te verbeteren.

FAMEUS is opgebouwd uit drie pijlers:

  • Diensten (cliëntgerichte voorlichting op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, wonen en financiën)
  • Trainingen (trainingen en cursussen, vooral gericht op herstel van de cliënt en gegeven door ervaringsdeskundigen)
  • Ondersteuning ervaringsdeskundigen (aansturing en ondersteuning van ervaringsdeskundigen die bij GGz Breburg werken)

Zie voor meer informatie de website van FAMEUS.

Hoe herken ik psychische problemen?
Er zijn veel verschillende soorten psychische problemen, met elk hun eigen kenmerken en gevolgen. In het onderdeel ‘Behandelaanbod’ op deze website staan een groot aantal beschrijvingen en voorbeelden van psychische problemen. Meer informatie is ook te vinden op http://www.fondspsychischegezondheid.nl en op verschillende andere websites. Als u twijfelt kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Deze kan beoordelen of uw zorg terecht is en u zo nodig doorverwijzen.
Hoe kan ik een klacht of compliment indienen?

Uw compliment of klacht kunt u het beste vertellen tegen degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld de behandelaar, verpleegkundige, of een andere medewerker van GGz Breburg. Dit is de kortste weg. Wilt u een algemene opmerking maken over onze zorg en service, dan kunt ook e-mailen naar info@ggzbreburg.nl.

Lees meer.

 

Kan ik zomaar binnenstappen bij GGz Breburg als ik problemen heb?

Verwijzingen naar onze hulpverlening lopen via uw huisarts, een medisch specialist of sociaal wijkteam (jeugd 18-). U hebt een verwijzing nodig om bij GGz Breburg geholpen te kunnen worden. Lees eventueel hier meer informatie over hoe een aanmelding in zijn werk gaat.

Crisis
Bij crisissituaties wordt door de arts of hulpverlening rechtstreeks de GGz ingeschakeld, zonder wachttijden of oponthoud.

Verwijzer
Bent u een verwijzer? Lees dan hier hoe u een cliënt bij ons kunt aanmelden.

Kunnen psychische problemen eigenlijk wel opgelost worden?

Veel psychische problemen zijn goed te behandelen. Na afloop van de behandeling zijn de problemen dan grotendeels opgelost of tot dergelijke proporties teruggebracht dat er veel beter mee te leven is. Niet alle psychiatrische problemen zijn echter te genezen. Behandeling en begeleiding zijn dan gericht op het verminderen van de symptomen en op het beter leren omgaan met de beperkingen die bij de ziekte horen. Dit houdt in dat de kwaliteit van het leven van degene die lijdt aan de ziekte aanzienlijk verbetert. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van cliënten.

Mijn familielid of partner heeft psychische problemen. Hoe ga ik daar het beste mee om?

U kunt contact opnemen met uw huisarts voor advies en overleg. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan een van de cursussen die GGz Breburg speciaal voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische problemen organiseert. In deze cursussen krijgt u informatie over het ziektebeeld, de gevolgen voor de omgeving en leert u hoe u kunt omgaan met de cliënt. Ook is er aandacht voor onderlinge uitwisseling en steun.

Bij de aandoeningen op deze website vindt u tips hoe u om kunt gaan met een persoon in uw omgeving , waarbij sprake is van een psychiatrische stoornis. 

U kunt ook steun en advies zoeken bij een van de, soms landelijk opererende, groepen voor familieleden. Op internet vindt u veel ondersteuningsgroepen voor familieleden of partners.

Ik heb een vraag voor GGz Breburg, die staat niet in dit onderdeel van deze website, wat nu?

Neem contact met ons op, of probeer u antwoord te vinden binnen deze website via het zoekscherm (rechtsbovenin) of het hoofdmenu. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier of het algemene mailadres: info@ggzbreburg.nl. Wij doen ons best om uw vraag zo snel en goed mogelijk te beantwoorden.

Waar moet ik heen voor psychische hulp?

Voor verschillende soorten problemen zijn er in Nederland verschillende soorten hulp. Dat maakt het vinden van de juiste hulp niet altijd makkelijk. Als u psychische problemen hebt, kunt u het beste beginnen met een bezoek aan de huisarts. De huisarts kan u zo nodig de weg wijzen naar specialistische hulp bij GGz Breburg.
Bij een aantal huisartsen in onze regio werken medewerkers van Breburg samen met de huisartsen, zodat ze zo snel en goed mogelijk op uw vragen kunnen reageren. Daarmee kunnen vaak ernstigere problemen voorkomen worden.

Soms werkt contact met lotgenoten verhelderend. Op internet vindt u veel zelfhulpgroepen van lotgenoten.

Waarom voor hulp naar GGz Breburg?

Iedereen heeft wel eens psychische problemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan depressie, angst of verwardheid. Niet altijd zijn die problemen zelf of met behulp van familie en vrienden op te lossen. Soms is daar professionele hulp bij nodig. GGz Breburg geeft die hulp. Soms kunnen uw problemen opgelost worden door de huisarts, soms is kortere of langere behandeling en begeleiding van GGz Breburg nodig.

Wat is het behandelaanbod?

GGz Breburg heeft een groot behandelaanbod. U vindt het hier. Zie ook de behandelvormen.

Welke behandelvormen zijn er bij GGz Breburg?

GGz Breburg heeft veel behandelmogelijkheden. U vindt ze hier. Zie ook het behandelaanbod.

Wie bepaalt welke behandeling ik krijg?

Samen met u stelt uw behandelaar een behandelplan op. U moet zich hierin beiden kunnen vinden. In het plan staat wat er aan de hand is, welke hulp u krijgt en wat het doel van de behandeling is. Het behandelplan is een soort overeenkomst tussen hulpverlener en hulpvrager.

Bij crisissituaties gaan we echter anders te werk. De prioriteit ligt dan in de eerste plaats bij het beëindigen van de crisis. Echter ook in crisissituaties wordt zo snel mogelijk een behandelplan opgesteld.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.