Familieleden en partners van mensen met psychiatrische problemen beschikken over kennis en ervaring die heel helpend kan zijn bij het herstel van hun dierbare. Daarnaast hebben zij zelf vaak ook behoefte aan informatie en ondersteuning. Alle reden dus om hen op alle niveaus te betrekken bij de zorg, vindt de familieraad. De leden weten uit eigen ervaring hoe het is om een dierbare te hebben met psychiatrische problemen.

Collectieve belangenbehartiging

Als officieel erkend adviesorgaan mag de familieraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan beleidsmakers, over besluiten die alle familieleden en naasten aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de informatieverstrekking aan de familie tijdens de behandeling, de kwaliteit van de zorg, de klachtenprocedure, of het woon- leef- en behandelklimaat. 

Overleg

De familieraad vergadert elke per maand, waarvan minstens drie keer per jaar met de raad van bestuur. Omdat cliënten- en familiebelangen vaak samenhangen, onderhouden de cliëntenraad en de familieraad nauwe contacten.

Meetlat 

De werkgroep Familiebeleid heeft een meetlat Familieparticipatie ontwikkeld. Deze meetlat is een hulpmiddel om te beoordelen hoe behandelteams omgaan met familieleden en de samenwerking in de triade (dat is de drie-eenheid die cliënt, familie en hulpverlener vormen). Lees meer over de meetlat.

Meer informatie

Artikel ‘Familie in beeld’
Artikel ‘De familieraad, wegwijs in de wirwar'
Familie als bondgenoot
Stichting Labyrint in perspectief 
Trialoog
Triadekaart Ypsilon
Familieraad Ypsilon