Verplichte zorg, ook wel onvrijwillige zorg genoemd, wordt verleend door GGz Breburg vanuit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wvggz.

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt het dan mogelijk om onvrijwillige zorg bij een zorginstelling (zonder overnachting) of thuis te geven.

Wanneer komt de verplichte ggz tot stand?

Ten eerste moet er een aanleiding zijn. De Wvggz geldt voor betrokkenen als hun gedrag:

 • als gevolg van een psychische stoornis
 • leidt tot ernstig nadeel
 • voor betrokkene zelf of voor anderen
 • en verplichte zorg de enige manier is om dat ernstige nadeel weg te nemen (geen vrijwillige mogelijkheid, geen minder bezwarend alternatief, proportioneel en effectief).

Hoe komt de verplichte ggz tot stand?

De crisismaatregel en de zorgmachtiging zijn de twee procedures om tot verplichte zorg te komen. Die komen meestal tot stand nadat contact is opgenomen met het centraal crisis meldpunt van de gemeente, of na contact met een crisisnummer zoals 112, de politie of een ggz-crisisdienst.

Indien een crisismaatregel of zorgmachtiging wordt afgegeven kan het zo zijn dat de betrokkene ook met ons, GGz Breburg, te maken krijgt. Voor deze groep hebben we een folder gemaakt, gericht op zowel de betrokken cliënt als naasten. Zie ook de folder Wvggz voor cliënten naasten.

Per gemeente zijn er verschillen in het proces om te komen tot verplichte zorg, maar op hoofdlijnen is dit proces hetzelfde. Zie de informatie op de website van je eigen gemeente voor meer informatie, bijvoorbeeld Gemeente Tilburg of Gemeente Breda.

De wet in vogelvlucht

Bekijk ook eens de overzichtelijke infographic 'Wet verplichte ggz in vogelvlucht' deze laat zien hoe en wanneer een zorgmachtiging of crisismaatregel tot stand komt, hoe die wordt uitgevoerd en wie daarbij allemaal bij betrokken zijn. 

De belangrijkste kenmerken van de Wvggz

Een van kenmerken van de Wvggz is dat mensen die verplicht behandeld worden meer te zeggen krijgen over hun behandeling. Dit in vergelijking met de BOPZ die tot eind 2019 in dit soort gevallen de verplichte zorg regelde. Je kunt als cliënt dus meer invloed uitoefenen:

 • Hulpverleners moeten regelmatig met jou overleggen en de zorg samen evalueren;
 • Je hebt het recht om aan te geven welke zorg en behandeling de voorkeur heeft;
 • Hulpverleners moeten hier zo veel mogelijk aan voldoen, tenzij jouw wensen in strijd zijn met goed hulpverlenerschap.

Het voordeel van onvrijwillige zorg thuis is dat je makkelijker contact houdt met familie en vrienden en je kan blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in je eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor jou zelf en jouw omgeving, of als je zelf niet wil, kan opname in een instelling zoals GGz Breburg een betere oplossing zijn.

Meer informatie

Bekijk de informatie op de website www.dwangindezorg.nl/wvggz van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En zie de veel gestelde vragen op die website. Of zie de website Regelhulp. Uiteraard kun je ook terecht bij je betrokken behandelaar. Bekijk ook onderstaande video. 

Ondersteuning naasten door familievertrouwenspersoon

Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

 • Die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel?
 • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid?
 • Die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven?

Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen. De familievertrouwenspersoon biedt u: 

 • Informatie
 • Advies
 • Ondersteuning
 • Bemiddeling
 • Bijstand bij een klachtenprocedure

Contact:  Judith van Nimwegen en Els Dietvorst
Mailadres: j.vannimwegen@familievertrouwenspersonen.nl of e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl
Telefoonnummer: 06 – 46 94 38 81 of 06 - 15 66 76 90
Algemene informatie: www.familievertrouwenspersonen.nl