Om goede zorg te kunnen leveren, is een soepele samenwerking met verwijzers cruciaal. Onze contacten gaan veel verder dan het aanmelden en overnemen van cliënten. Verwijzers kunnen ook bij GGz Breburg terecht voor preventie, consultatie en deskundigheidsbevordering. We werken samen met ketenpartners in de wijk, hebben een crisisdienst waar verwijzers een beroep op kunnen doen en bemiddelen intensief bij de zorg aan jongeren.

Website verbetering

Wij willen onze website verbeteren. Gebruiksvriendelijkheid en gemakkelijke navigatie staan hierin voorop. Dat betekent ook dat we de content willen beperken tot de informatie die er daadwerkelijk toe doet, en die zo helder mogelijk aanbieden. Hiervoor kijken we naar cliënten, hun naasten en uiteraard onze netwerkpartners en verwijzers. Om de website ook voor jullie zo waardevol mogelijk te maken, stellen we hier graag enkele vragen >

Aanmelden van cliënten

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, Bureau Jeugdzorg en soms ook de gemeente kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij GGz Breburg.

Toestemming cliënt

Wij vragen onze cliënten om toestemming te verlenen voor het delen van hun gegevens. De gegeven toestemming geldt gedurende de hele behandeling bij GGz Breburg en eindigt pas bij uitschrijving of intrekken toestemming. Wij gaan er vanuit dat als u gegevens bij ons opvraagt, instaat voor de toestemming van uw client.

Preventie 

Door te investeren in preventie, voorkomen we dat psychische problemen verergeren of terugkeren. In samenwerking met Indigo geven we cursussen aan mensen met potentiële, lichte of matige klachten. Ook organiseert Indigo cursussen voor naasten.

Consultatie

Alle zorgprofessionals kunnen bij ons terecht voor consultatie en advies over specifieke cliënten, of het aanvragen van een second opinion. 

Deskundigheidsbevordering

We dragen onze kennis van de psychiatrie actief over in huisartsenpraktijken, bij maatschappelijk werk, de verstandelijk gehandicaptenzorg, en eerstelijns psychologen. Bij de huisarts voeren we ook screenings en ultrakorte proefbehandelingen uit. Daarnaast geven we cursussen, trainingen en voorlichting aan verwijzers en partners in welzijn en zorg. 

In de wijk

Mensen herstellen sneller van een psychiatrische aandoening als ze in hun vertrouwde omgeving wonen, zo gewoon mogelijk leven en zoveel mogelijk deelnemen aan het dagelijks leven. Daarom werkt GGz Breburg actief samen met ketenpartners in de wijk. 

Crisisdienst

Onze verwijzers kunnen 24 uur per dag de crisisdienst van GGz Breburg inschakelen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiliseert.

Zorgbemiddelaars 

Om de verwijzing van jongeren tot en met 23 jaar optimaal te laten verlopen, helpen zorgbemiddelaars onze partners met vragen over het zorgaanbod, verwijzing en spoedgevallen.